1 TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan Üyelik Sözleşmesi (Hepbirlikte 'Sözleşme' olarak anılacaktır), PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. (Bundan böyle kısaca 'pragmapanel.com' olarak anılacaktır) ile pragmapanel.com sitesine işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek üyenin onay verme tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2 TANIMLAR

İletişim Kanalları: Kullanıcı'nın Site'ye üye olduktan sonra anketleri yanıtladığı cep telefonu, tablet, bilgisayar, e-posta gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim mecralarıdır.

Mesaj: pragmapanel.com’un, Kullanıcı’lara araştırma, kampanya ve benzeri amaçlarla gönderecekleri, Kullancı’ların Site'ye üye olurken “pragmapanel.com” tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri tüm mesajlardır.

Ödeme Sistemi: Kullanıcı’ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı işlemleri gerçekleştirmeleri sonucunda; kullanıcı hesabında biriken Türk Lirası karşılığı tutarın Kullanıcı adına açılmış banka hesabına Havale/EFT yoluyla gönderilmesidir. Bu transfer esnasında kullanıcı adına Gider Pusulası düzenlenecek ve ilgili ’luk vergi tutarı transfer işleminden önce bakiye tutarından mahsup edilerek transfer işlemi gerçekleştirilecektir.

Site: https://pragmapanel.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecralardır.

Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcı’nın, üye hesabı yönetim sayfası ve pragmapanel.com hizmetlerine erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Kullanıcı tarafından bilinen bilgilerdir.

Kullanıcı: Siteye pragmapanel.com tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve pragmapanel.com tarafından üyeliği onaylanan, Site'de sunulan Hizmetler'den işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişidir.

Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcı'nın yalnızca Sisteme Erişim Araçlarını kullanarak ulaştığı, üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

3 Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme'nin konusu, Kullanıcı’ya yönelik olarak pragmapanel.com tarafından Site'de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme'nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin pragmapanel.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin pragmapanel.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Site'nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişinin Siteye üye olmak için gerekli bilgilerin verilmesi, bilgilerin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve pragmapanel.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Siteye üye olabilmek için pragmapanel.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi pragmapanel.com tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

c) Siteye üye olmak isteyen kişi, 6563 saylı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanunun sadece ilgili maddeleriyle sınırlı olmak üzere ve ilgili diğer tüm mevzuata uygun olarak, işbu sözleşmenin konusu tüm haberleşmelerin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak pragmapanel.com ile paylaştığını, kendisi ile önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri, ticari iletişim ve haberleşme yapılabileceğini, üyelik bilgilerinde kendisine sorulan soruların ayrıntılarının her türlü veri tabanında saklanmasını kabul ettiğini, kişisel verilerinin 3.kişiler ile paylaşılmasını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu kabul taahhüt beyanı üyeliğe onay verildikten sonra devam edecek olup ve üyelik herhangi bir suretle sona ermedikçe devam edecektir. Sözleşmedeki her hangi bir hakkın pragmapanel.com tarafından hiç veya belirli bir süre kullanılmaması pragmapanel.com tarafından bu haktan vazgeçildiği anlamına gelmeyecektir.

5 Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'deki Hizmetler'den faydalanırken ve Site'deki Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata, dürüstlük ve iyi niyet kuralları ile bu sözleşme amacına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede düzenlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, pragmapanel.com'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, pragmapanel.com'un Kullanıcılar'a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, pragmapanel.com'un işbu Sözleşme konusu Hizmetler'i ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçlarla benzer hizmetlerin ifası için anlaşma akdettiği iş ortakları ile vesair nam altındaki 3 kişilere, pragmapanel.com'un Kullanıcılar' ait kullanıcının izin verdiği bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı'nın, pragmapanel.com tarafından sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı'nın, Sisteme Giriş Araçları'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan pragmapanel.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) Kullanıcı, Site’de yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, pragmapanel.com'a verdiği İletişim Kanalları'nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları'nı aktif olarak kullandığını, başkasına devretmediğini, taahhüt eder. Kullanıcı İletişim Kanalları'nın Üye'nin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanalları'nı aktif olarak kullanmamasından dolayı pragmapanel.com'un uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfasını başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Kullanıcı; pragmapanel.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, pragmapanel.com'un yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

f) Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. pragmapanel.com, Kullanıcı tarafından pragmapanel.com'a iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

g) pragmapanel.com'un sunduğu Hizmetler'den yararlananlar, Kullanıcı ve Siteyi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, pragmapanel.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile pragmapanel.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği pragmapanel.com ve pragmapanel.com Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı pragmapanel.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

h) Site'de ve Site üzerinden bağlantı ( link ) verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı pragmapanel.com'un, pragmapanel.com çalışanlarının ve yöneticilerinin ve tüzel kişiliğinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. pragmapanel.com, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Kullanıcı ve pragmapanel.com birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Kullanıcı ve pragmapanel.com tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren, mal ve hizmet sağlayıcı-tüketici, vekalet ilişkisi doğmaz.

j) pragmapanel.com'un yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Kullanıcı'nın, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır. Böyle bir durumda işbu tüm hukuki ve cezai sorumluluk üyeye ait olup, pragmapanel.com’un tüm zarar ve ziyanını karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

k) Kullanıcı “pragmapanel.com sitesi aracılığı ile göndereceği” ya da pragmapanel.com davet sistemi kullanarak göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını, işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak pragmapanel.com'a bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep'in pragmapanel.com tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, pragmapanel.com'un savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda pragmapanel.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın pragmapanel.com tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı iletişime geçtiği tüm 3 kişilerin isim, telefon vesair tüm iletişim bilgilerinin kendisi tarafından mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini, bu bilgilerin kişisel verilerin paylaşımı ile ilgili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve kişisel verilerin korunması hakkında yapılmış ya da yapılacak her türlü yasaldüzenleme ve ilgili tüm sair mevzuat kapsamında ilgili kişilerden tüm izinlerin alındığını beyan kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, iletişime geçilecek kişilerin iletişim izinlerinin düzenli olarak güncellendiğini, bu güncellemeleri pragmapanel.com’a bildirildiğini, ilgili tüm bu izinlerin alınmamış olması veya alınmasına rağmen veya Kanun kapsamında anılan hizmetlerin verilmesi nedeniyle veya bağlantılı olarak anılan kişilerden veya resmi mercilerden gelebilecek her türlü talep, şikayet, iddia ve sorun vb. ile ilgili tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu bağlamda pragmapanel.com’un maddi, manevi, hukuki ve cezai anlamda anılan 3 kişilere, resmi mercilere ve kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, pragmapanel.com tüm bunlardan umumi surette b’eri kıldığını, bu nedenlerle veya bunlarla bağlantılı olarak pragmapanel.com anılan 3 kişilere veya resmi mercilere tazminat, para cezası, harç vesair nam altında herhangi bir ödeme yapmak durumunda olması halinde pragmapanel.com’un ödediği tüm tutarları pragmapanel.com’a aynen tazmin edeceğini ve ayrıca pragmapanel.com’un bu nedenle uğradığı/uğrayacağı tüm zararlarını pragmapanel.com’un ilk talebi ile birlikte pragmapanel.com’a derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle pragmapanel.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan pragmapanel.com lehine sarfinazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

l) Kullanıcı'nın pragmapanel.com'a ilişkin referans mesajlarını ve mesajları, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde pragmapanel.com Kullanıcı'nın üyeliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı üyelik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, üyeliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda ve yanıltıcı fiilde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

m) Üye dilediği zaman iletişim adresinden pragmapanel.com’a ulaşarak ücretsiz bir şekilde üyelikten ayrılabilir.

5.2. pragmapanel.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a) pragmapanel.com, Site'de sunulan Hizmetler'i, koşulları, uygulamaları ve tüm içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. pragmapanel.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler pragmapanel.com sitesinde ve kullanıcıların e-posta adreslerine yapılan gönderimler ile bildirilecektir. Güncel sözleşmenin takibinden Kullanıcı sorumludur. Herhangi bir anlaşmazlıkta 8.2 maddesindeki Sözleşme Değişiklikleri hükümleri geçerlidir. Kullanıcı, pragmapanel.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. pragmapanel.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde pragmapanel.com tarafından doğrudan yapılabilir. pragmapanel.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca pragmapanel.com tarafından pragmapanel.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında pragmapanel.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) pragmapanel.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya Kullanıcı'nın açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üye bu tür kullanımlara izin verdiğini kabul ve taahhüt eder.

d) pragmapanel.com, Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu mesaj, anket veya içeriği giren Kullanıcı'nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Kullanıcı Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj, anket ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) pragmapanel.com, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. pragmapanel.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcı'nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar pragmapanel.com tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcılar'a duyurulur.

f) pragmapanel.com istediği zaman, Site'de belirtmek suretiyle Hizmetler'i ücretli olarak veya sair yollarla sağlayabilir veya bunlara ilişkin olarak dilediği değişiklikleri tek taraflı yapabilir. Site'de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler'den değişiklikten önce faydalanan Kullanıcı'ya da değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

6 Hizmetler

pragmapanel.com Site'de, Kullanıcılar'a işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler'i sağlayacaktır. pragmapanel.com tarafından verilen Hizmetler'in temelinde Müşteriler ile anket çalışması anlaşmalarının yapılması, Kullanıcılar’a mesajlar'ın ve anketlerin İletişim Kanalları’ndan iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, anket gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Kullanıcılar'a iletilmesi bulunmaktadır.

6.1. İzinli Pazarlama Hizmeti

a) Kullanıcı işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak izin verdiği kişisel verileri ve iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisine yöneltilecek anketlere yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.

b) Kullanıcı iletişim bilgileri pragmapanel.com tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir.

c) Kullanıcı, pragmapanel.com tarafından sunulan anket çalışmaları sonucunda işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hak kazandığı ödemelerin yapılabilmesi için IBAN numarasını içeren şahsi mevduat hesabını pragmapanel.com'a bildirmek zorundadır. Kullanıcı'nın bildirdiği şahsi mevduat hesabı dışında veya Kullanıcı'nın kendisine ait şahsi bir mevduat hesabı bildirmemesi halinde pragmapanel.com tarafından Kullanıcı'ya herhangi bir ödeme yapılamaz. Kullanıcı'nın; şahsi mevduat hesabı olmayan bir mevduat hesabı bildirmesi ya da şahsi mevduat hesabını yanlış veya eksik bildirmesi durumunda bütün sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Kullanıcı, pragmapanel.com'un Kullanıcı'nın yanlış ve/veya eksik olarak bildirdiği mevduat hesabına ve/veya Kullanıcı'nın bildirdiği ancak şahsına ait olmayan mevduat hesabına ödeme yapmaması veya bu hesaplara zuhulen ödeme yapılması sebebiyle pragmapanel.com'dan her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. pragmapanel.com, işbu surette Kullanıcı'nın yanlış veya eksik olarak bildirdiği hesaba yapılan ödeme sonucunda, Kullanıcı'ya karşı ödeme borcundan gayri kabili rücu olarak kurtulmuş olacaktır. Yapılan ödeme nedeniyle doğacak ayni, nakdi her türlü vergi, rüsum, harç vesair yükümlükler Kullanıcı'ya ait olup bunların ilgili kurumlara yatırıldığı Kullanıcı tarafından belgelendirilecektir. Kullanıcı işbu ödemelerin hiç veya zamanında yapılmaması nedeniyle pragmapanel.com’un uğrayacağı tüm zararları nakden ve defaten pragmapanel.com’un ilk talebi üzerine ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d) Kullanıcı, işbu Sözleşme'ye uygun olarak kendisine yöneltilecek anket içeriğinin pragmapanel.com tarafından kullanılmasının izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda pragmapanel.com tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 Gizlilik Politikası

pragmapanel.com, Site'de Kullanıcılar'la ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan 'Gizlilik Politikası' kapsamında kullanabilir. pragmapanel.com Kullanıcılar'a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8 Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca 'pragmapanel.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları') pragmapanel.com'a ait ve/veya pragmapanel.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Hizmetler'i, pragmapanel.com bilgilerini ve pragmapanel.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı pragmapanel.com'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar pragmapanel.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) pragmapanel.com'un; pragmapanel.com Hizmetleri, pragmapanel.com bilgileri, pragmapanel.com'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, pragmapanel.com ticari markalarına, pragmapanel.com ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

pragmapanel.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'yi, veya herhangi bir hükmünü Hizmet koşullarını, uygulamaları ve bunlara ilişkin tüm içerikleri uygun göreceği herhangi bir zamanda Site'de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, Site’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı, söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde, işbu değişikliğin Site'de ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde keyfiyeti pragmapanel.com'a yazılı olarak bildirip, Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak, değişiklik tarihine kadar kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceği gibi, haklı nedenler dışında gerekçe gösterilmeksizin Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, pragmapanel.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, pragmapanel.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için pragmapanel.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, pragmapanel.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla pragmapanel.com'un makul kontrolü haricinde gelişen ve pragmapanel.com'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki Kuralları

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. pragmapanel.com Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda pragmapanel.com'un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, pragmapanel.com'u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin. HMK 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlük

İşbu Sözleşme Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Üyelik

Kişiler, Kullanıcılar'dan birinin davetini kabul ettikten sonra veya farklı kaynaklardan kendileri bizzat gelerek Site'deki 'Üye Formu'nu doldurarak; Site'ye üye olabilirler. Site'ye üye olmak için kişiler Site'de yer alan 'Üye Formu'nu dolduracak, 'Üye Formu'nda belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilen aktivasyon E-postasındaki aktivasyon bağlantısına tıklayarak e-posta adreslerini aktive ettikten sonra bu e-posta adresi ve yine 'Üye Formu'nda belirtmiş oldukları şifre ile Site'ye giriş yapabileceklerdir.

ÜYE OL